HINH ANH - ChuaNet.Org
Trang chủ
Giới thiệu
Cac Video
Liên Hệ
 
 
 

CÁC VIDEO

Bộ 13 video clip - sẽ đề cập đến những điều chỉ dạy của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni - không chỉ là một cách khái quát nhất về đạo Phật - mà đây còn là những chỉ dạy đặc biệt thiết thực đối với đời sống con người ...

(Để xem các video, vui lòng chạm vào các đường link bên dưới)

1. Video: Phật Tử

https://youtu.be/jhGSh72RhxM

2. Video: Tu Phật

https://youtu.be/-zVzP7Dy2r0

3. Video: Về việc cầu xin

https://youtu.be/Qst7OT0rol8

4. Video: Nhân - Quả

https://youtu.be/6C7ERNM8JJ4

5. Video: Báo ứng

https://youtu.be/OCG_NZat1Zg

6. Video: Về việc giết hại súc sinh

https://youtu.be/si7fI20sJQo

7. Video: Bố thí

https://youtu.be/LWn7PEdcgK4

8. Video: Nhẫn nhục

https://youtu.be/_3roZf-NZ5s

9. Video: Công dụng về việc đọc kinh

https://youtu.be/LtxQu0QpCN8

10. Video: Tâm linh

https://youtu.be/SJY9sRwOAZc

11. Video: Triết lý Phật

https://youtu.be/HUx1d_6Jo5c

12. Video: Bát chánh đạo

https://youtu.be/0wxY69lLhzM

13. Video: Niềm tin

https://youtu.be/cPxlahK2UC0